Udtalelser fra forældre

 

Vi valgte Rudolf Steinerskolen af forskellige årsager. Først og fremmest fordi et familiemedlem har arbejdet i en Rudolf Steiner børnehave og talt meget positivt om Rudolf Steiner-universet. Vi kan godt lide, at der er meget fokus på individet, og at læringen er tilpasset børnenes behov og udvikling – og ikke politikernes behov for at score højere i Pisa. Vi kan godt lide, at vores børn lærer meget andet end bare at få gode karakterer i dansk og matematik – men at de også ved, at en bjørneklo er giftig. Vi kan godt lide, at de starter med at ”lege” med fremmedsprog allerede fra 1. klasse (både tysk og engelsk). Og så kan vi rigtig godt lide, at de ikke skal sidde bænket den halve dag foran tavlen, hvor de på et tidspunkt ikke længere kan koncentrere sig, men også kommer ud og lærer at begå sig i naturen.

Vi tror på, at Rudolf Steinerskolen er medvirkende til at skabe et mere rummeligt individ med større respekt for sig selv, sine medmennesker og naturen. Vores to ældste børn er meget forskellige af sind – men stortrives og lærer!

Flemming Pedersen, skibsingeniør og Annie Pedersen, eksportingeniør. Far og mor til to børn i skolens børnehaveklasse og 2. klasse.

 

 

Jeg har valgt Steinerskolen til mine børn, fordi jeg selv som ung arbejdede på en Steinerinstitution i Schweiz. Der opdagede jeg vigtigheden for børn at lære med både tanke, følelse og vilje/ handling. Jeg har set og erfaret, at pædagogikken virker. Det er også vigtigt, at mine børn ikke bliver presset for tidligt ind i samfundets stressende og intellektualiserende karussel. Jeg tror, at de sociale, musikalske og kunstneriske elementer på Steinerskolen giver mine børn et solidt fundament at bygge videre på i livet. Et fundament som også skaber forudsætninger for senere at kunne vælge deres vej og finde deres interesser i livet. 

Efter at jeg har haft børnene på Steinerskolen i nogle år, er jeg blevet mere sikker og glad for vores valg. Børnenes kreativitet, deres forhold til naturen, deres evner til at skabe ting med deres hænder, deres evner til at tænke rundt om et problem, deres evne til løse intellektuelle udfordinger, og ikke mindst deres sociale kompetencer, er resultatet af, at de er elever på Steinerskolen. Jeg glæder mig hver dag over at følge deres udvikling. 

Nanna Kirkebjerg Speciallæge i almen medicin og mor til tre børn på skolen i 4., 3. og 1. klasse.

 

 

Jeg har valgt at have børn i Steinerskolen, fordi det er en skole med en tydelig mening bag samvær mellem lærer, elever og forældre, undervisningen og de mange oplevelser børnene får i løbet af årene. Det er en skole, som arbejder på basis af værdier. Skolen er et miljø, hvor alle gør sig umage, og der er en form for arbejdsomhed og disciplin, som springer naturligt frem, fordi værdierne er tydelige.

Nanna Muusmann, sekretariatschef. Et barn i 7. kl. og 3. kl. og en som begynder i børnehaveklassen om tre år.

 

 

Vores tre børn har gået i Steinerskolen fra børnehavealderen. Vi valgte meget bevidst denne skole som omdrejningspunkt for vores børns grundlæggende skolegang, fordi undervisningen er tilrettelagt således, at det er børnenes alder, der er udgangspunktet for, hvad de skal lære, og hvornår de skal lære det, og ikke nogle overnationale målsætninger. Børnene har i Steiner-regi haft mulighed for at være børn meget længere, end vi har set i alternative skolesystemer. Og det er i vores optik en helt åbenlys fordel for børnenes udvikling, at der ikke fremprovokeres en alt for hurtig udvikling. Nogle af de elementer, vi ser i den offentlige debat, som mangler og problemstillinger ved skoleudviklingen i folkeskole-regi, er der allerede taget højde for i uddannelsen på Steinerskolen. Her vægtes det kunstneriske, det indholdsmæssige og det fysiske element lige højt. Med det resultat at vi ser en meget bedre balance og væsentlig mindre stress hos vores børn sammenlignet med andre, vi kender. Det forhold, at skolen er karakterfri, vægtede også tungt. Vidnesbyrdet er så meget mere relevant og værdifuldt for eleven at modtage.
Da familien for få år siden skulle flytte til en anden landsdel for en to-årig periode, var det helt naturligt for os at tage udgangspunkt i, hvilken Steinerskole vi kunne få vores børn optaget i, og så vælge vores bolig derefter.
Vores ældste barn afsluttede i sommer 9. klasse. Mange på hendes alder, 15 år, skulle tage stilling til gymnasium eller anden ungdomsuddannelse, og hvilket forløb i f.eks. gymnasiet der i givet fald skulle vælges. Beslutningen om at følge Steinerskolens uddannelse til og med 3. videregående var taget for længst. Så for vores datter var der ingen beslutninger, bekymringer efter afsluttet 9. klasse; valget gav helt sig selv!

Claus Porse, Senior Manager KPMG & Birte Nyholm, adm. koordinator Dansk Flygtninghjælps Unge Netværk. Forældre til tre børn på skolen

 

 

Vi valgte Rudolf Steiner-Skolen i sommeren 2014 efter en turbulent tid. Vores frustrationen var stor over, at kommunens skoletilbud ikke levede op til vores syn på det enkelte menneske og måde man møder barnet på, så det får en naturlig læring på det stadie, barnet aktuelt befinder sig på.
Da vores søn kom til skolen, kunne han stort set ingenting rent fagligt og var dybt ulykkelig over, at ingen kunne lide ham. Her efter et år har vi fået et helt andet barn. Et barn der i dag forvalter to fremmedsprog (tysk og engelsk), har lært formtegning som hjælper ham med bogstavernes regning. Han har endda lært både plus-, minus-, gange og divisionsstykker, noget som vi som forældre troede aldrig ville ske, da alle fortalte os, at han havde store faglige vanskeligheder.
På det sociale plan var udsigterne også dystre. Vi havde et barn, der ingen venner havde, som blev mobbet og drillet, fordi han gjorde tingene anerledes end gennemsnittes børn. Mødet med Rudolf Steiner har lukket op for, at der er plads til alle børn, uanset hvad end deres udfordringer måtte være. Målet er at lære at acceptere og møde hinanden på det niveau, man nu er og samtidigt at kunne give plads og rumme hinanden. Dette medfører, som vi forældre tit snakker om, "glade børn" der trives og leger på kryds og tværs.
I dag har vi en søn, der hver morgen går glad i skole og kommer glad hjem og stolt viser dagens arbejde og genfortæller dagens faglige viden. Vi kan klart anbefale skolen til alle andre og sender de bedste anbefalinger til skolen og dens lærestab.

Annika Mørk Jensen, teknisk konsulent hos Dynamic Venues og mor til barn i 4. klasse samt bonusfar: Michael Mørk Jensen, salgskonsulent hos Stark Ørbæk.

 

 

Vores kontakt til Steinerskolen opstod, fordi vi havde en datter som mistrivedes i folkeskolen. Vi besøgte skolen i forbindelse med åbent hus. Vores datter opholdt sig i 4. klasse i en time og sagde efterfølgende "Må jeg ikke være her?"
Hendes reflektioner var efterfølgende. "Læreren råber ikke - hun sagde bare de skulle stoppe, og så gjorde de det". "Så du, at der var nogen af de andre, som hjalp dem, der ikke kunne finde ud af at læse?"
Vi har oplevet at vores børn, som var 5 og 10 år begge ændrede adfærd i forbindelse med skoleflytning. Den store begyndte at lege mere. Vi så, at de begge fik flere ideer til leg hjemme og blev mere kreative. Den store er ikke specielt bogligt orienteret, men det er alligevel sjældent, hun ikke har nået at lave lektierne i skolen. Vi oplever, at skolens lærere registrerer hendes besvær og støtter op, så hun ikke oplever at skille sig negativt ud. Vi oplever, at hendes sociale ressourcer anerkendes og bruges aktivt i skoletiden, hvilket har højnet hendes selvværd betragteligt. Vi ser, at de begge finder ro i at øve på instrumenter - det starter ikke altid med lyst - men ender oftest med, at de øver længere end de skal, og at de gerne vil vise hvad de kan.
For os som voksne er det glædeligt at skolens børn, socialt, ressourcemæssigt, etnisk og religiøst er af stor forskellighed.Vi oplever, at vores børn derved får en øget bevidsthed om styrken ved forskellighed og bliver mere rummelige og tolerante.

Mor til to børn på skolen i henholdsvis 3. og 7. klasse.

 

 

Højt til loftet og vid horisont
Jeg valgte Steinerskolen til min datter for at give hende så god og så lang en barndom som muligt. Og for at ruste hende bedst muligt til voksenlivet.
Man hører tit om de stadig større og tidligere læringskrav der er til børn i de danske institutioner. Jeg tror mere på værdien i, at barnet får lov at vokse op og udvikle sig som helt menneske i et trygt miljø med meningsfulde og alderstilpassede udfordringer.
I Steinerskolen er der ikke et ensidigt præstations- og læringspres. Der er en bredere tilgang til læring, hvor man kommer hele vejen rundt: fagligt, socialt, følelsesmæssigt. Håndværksmæssigt, bogligt, kunstnerisk. Gennem musikken udvikler eleverne fx ikke blot det rent musikalske, og hvad der i øvrigt er af hjerne- og læringsmæssige gevinster ved at mestre et instrument. De træner også deres "sociale gehør" i kraft af orkestertimerne/koncerterne, hvor kunsten er at forene alle instrumenter til én fælles harmoni.
Undervisningen i Steinerskolen er gennemtænkt til mindste detalje. Alt ses i et større perspektiv, og der er svar på ethvert "hvorfor?", man måtte have til skoledagen eller pædagogikken. For en (pragmatisk) forælder som mig, der ikke er uddannet inden for Steiners teorier, er det dejligt, at skolen samtidig er rummelig og udogmatisk. Der er højt til loftet.
Selvfølgelig er der også dagligdags udfordringer på en Steinerskole. Det er en del af livet, som også er med til at modne og udvikle. Og livet på Steinerskolen er (heller) ikke perfekt! Men jeg oplever, at eleverne får et stærkt og sundt fundament at bygge videre på. Både fagligt og personligt. Der er blik for den enkelte elevs potentiale, lysten til at lære bevares, og eleven får rammerne til at blive den bedste udgave af sig selv.

Charlotte Arenfeldt, kommunikationskonsulent, mor til barn i 9. klasse

 

 

Vi valgte Steinerskolen til vores børn, fordi her får fantasien lov at leve, og fordi vi godt kan lide måden, som børnene lærer på. Vi tænkte meget over fagligheden, "fordommene" fra omgivelser, og om Steinerskolen blot var leg med træpinde og bogbinding. Det er det ikke. Det er også it-projekter, stor faglighed og masser af kreativitet. Vi ville også sikre os, at skolen gav børnene Iit-kompetencer, "ikke befandt sig i fortiden" og var andet end uldundertøj og soyamælk. Den skulle afmystificeres.

Vi mener, at vores børn lærer kreativitet og anderledes tankegang på Steinerskolen. De får selvværd og tro på sig selv. Vi er også meget begejstrede for måden børnene lærer at stille sig op og fremlægge på"

Jakob Risbro, journalist, DR P4 Fyn. Far til et barn på skolen samt et der har gået der t.o.m. 9. klasse.

 

 

Jeg har valgt Steinerskolen for at give mine børn nogle andre udfordringer end bare det boglige. Inden valget af Steinerskolen overvejede vi afstand til skole, samt det (a)sociale med, at man ikke går i skole med dem på vejen. Det, jeg synes, at mine børn får med sig fra skolen, er at man får prøvet kræfter med både musiske, kunstneriske og håndværksmæssige fag - man bliver et mere helt menneske. Det kan man som forældre godt blive lidt misundelig på. Jeg gik selv i en boglig skole, og var tilfældigvis god til det, men man havde måske opdaget skjulte talenter, hvis man havde fået mulighed for det.

Jesper Bruun-Schmidt, gymnasielærer i biologi, kemi og matematik. Far til to børn på skolen og til én der afsluttede 3. videregående sommeren 2013

background image