Evalueringsplan for Rudolf Steiner-Skolen i Odense

 

EVALUERINGSPLAN FOR ELEVERNES UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN

Se plan her: Oversigt_over_evalueringsformer.pdf

 

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING

I 2023 blev der vedtaget en ny form på evalueringen af skolens samlede undervisning med et rul over 3 år, startende med skoleåret 23/24. Denne evalueringsform afløser det tidligere ”Fokusområde”.

Hvert år i oktober måned evalueres ét af de 3 områder: HUMANISTISKE FAG, NATURFAG eller KUNSTNERISKE FAG.

Evalueringen foregår over 3 pædagogiske møder, hvor undervisningsplanerne for fagene i faggruppen gennemgås og der laves en vurdering af, om hvorvidt den reelle undervisning lever op til disse mål og planer. Samtidigt evalueres der også på den steinerpædagogiske vertikale sammenhæng og progression op igennem grundskolen.

Umiddelbart inden første evalueringsmøde, vælges en gruppe på 2-3 personer, der skal lave opsamling og udarbejde en opfølgningsplan. Opfølgningsplanen skal ligge klar primo februar, så eventuelle ændringer kan implementeres i det kommende skoleårs planlægning. Resultatet af evalueringen, opfølgningsplanen samt dato for næste evaluering fremlægges på lærermødet og lægges på skolens hjemmeside.

 

FOKUSOMRÅDET FOR SKOLEÅRET 22/23

I skoleåret 2022-23 belyste, revurderede og nytænkte skolens lærere på en række pædagogiske møder i fællesskab de på den tid gældende evalueringsformer i forhold til skolens elever. Derudover studeredes en række forskellige evalueringsmetoder af såvel ældre som nyere dato for på den vis at have noget at diskutere det omfattende emne ud fra.

Der nedsattes en gruppe bestående af 3 lærere, som fik i opdrag i rapportform at beskrive udkommet af debatten, herunder de nye linjer i forhold til måden, vi evaluerer eleverne på. Rapporten lå færdig i forbindelse med årsmødet i april 2023, hvor et af rapportgruppens medlemmer fremlagde fokuspunktet for de fremmødte.

Arbejdet med evalueringsformerne var interessant. Blandt andet blev der kigget på metoder til hurtigere og mere direkte feedback til eleverne samt på arbejdstidsbesparende evalueringsformer for lærerne. Der blev skruet og drejet på flere knapper, og nogle af de nye tiltag, som blev besluttet, blev allerede inden sommerferien afprøvet.

 

FOKUSOMRÅDET FOR SKOLEÅRENE 20/21 og 21/22

Specialundervisningsområdet

Rudolf Steiner-Skolen i Odense har besluttet at igangsætte et arbejde, som skal afdække - samt forbedre specialundervisningsindsatsen på skolen. Arbejdet styres af en nedsat gruppe af ansatte, som i løbet af perioden samarbejder tværfagligt omkring en udvikling af skolens specialundervisningstilbud.

Efter deltagelse i faglige konferencer og seminarer, såsom Læsevejledernes Dag og projektet DySIE, har arbejdsgruppen blandt andet fundet, at skolens screening for dyslektiske elever og efterfølgende læsevejledning, er jævnbyrdig med andre fri- og folkeskoler i landet.

I løbet af skoleåret 2020/2021 førte arbejdet med det faglige fokuspunkt også til en ændring i strukturen og procedurerne omkring specialundervisningen. Dette medførte blandt andet et arbejde i at samle flere indsatser under specialundervisningsområdet og udarbejde procedurer for specialindsatser, som faldt udenfor støtte i faglig sammenhæng. Et eksempel på disse øvrige indsatser er pædagogiske støttesamtaler, som har vist sig at være et stigende behov oven på to skoleår med pandemi og nedlukninger.

I fokuspunktets sidste år målrettes arbejdet i udarbejdelsen af et årshjul samt en stillingsbeskrivelse for skolens koordinatorrolle på specialundervisningsområdet. Der arbejdes fortsat med at prioritere indsatserne og der er som følge af sidste års fokusarbejde, ansat en medarbejder, som udelukkende varetager opgaver inden for specialundervisningsområdet.

Arbejdsgruppen præsenterer resultatet af fokusområdet for skoleårene 20/21 samt 21/22 for lærerkollegiet og bestyrelsen primo september 2022.

 

FOKUSOMRÅDET FOR SKOLEÅRET 19/20

Medieundervisning

Som et naturligt følge af digital dannelse, som det forudgående fokusområde, har Rudolf Steiner-Skolen i Odense arbejdet med medieundervisning, som fælles, fagligt fokus for skoleåret 2019-2020. Skolen har samarbejdet på tværs af landets Rudolf Steiner-skoler i arbejdet med at udforme en læreplan, som beskriver undervisningsindhold, konkrete indsatser samt mål for medieundervisningen i hele grundskolen. Dette samarbejde er udmundet i materialet ”Mediepædagogisk lærerplan på Steinerskoler”, som bl.a. er resultatet af lærerkollegiets bearbejdning og fortolkning af mediemyndighedsbegrebet samt mediedidaktik i de eksisterende undervisningsfag. I løbet af arbejdet med det faglige fokusområde, har skolen haft repræsentanter sendt af sted som deltagere ved større, nationale konferencer om mediemyndighed og arbejdet internt i lærerkollegiet med multimodalitet i fagene. Lærerkollegiets arbejde er ligeledes repræsenteret i den færdige, fælles læreplan.

 

Steinerskolerne   Friskolerne   Danske Gymnasier   AntiMobbeStrategi   <3

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04 - e-mail: kontoret@rss-odense.dk
CVR-nr. : 30 22 53 17  -  EAN-nr. : 5790 0027 53350

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04