Forældreråd

Skolen har et Forældreråd, som består af valgte forældrerepræsentanter fra de forskellige klasser, en forældrerådsformand samt en næstformand.

Forældrerådsmøderne bliver afholdt mindst fire gange om året og er et forum for erfaringsudveksling. På møderne bliver der blandt andet refereret fra bestyrelsesmøderne på skolen og fra Skoleforeningen. Endvidere kan lærere og andre på Forældrerådets initiativ inviteres til at fortælle om aktuelle aktiviteter, specifikke fag og emner. Forældreaktiviteter som f.eks. Sommerstævne og Julebasar tages også op og diskuteres på forældrerådsmøderne.

Forældrerepræsentanter og deres rolle

Forældrene i hver klasse vælger to forældrerepræsentanter. Udover at deltage i forældrerådsmøderne er det forældrerepræsentanternes rolle at fungere som bindeled mellem forældre og skole. Forældrerepræsentanterne vælges for to år ad gangen og forskudt, således at der bliver et års mellemrum imellem valget af de to forældrerepræsentanter. På den måde vil der altid være en forældrerådsrepræsentant, der er opdateret i forældrerådsarbejdet.

Forældrerepræsentanterne videreformidler emnerne fra forældrerådsmøderne til de øvrige forældre i klassen. Dette sker primært  på forældremøderne, og klasselæreren sørger for at afsætte den fornødne tid til samarbejdet  med forældrerepræsentanterne. Forældrerepræsentanten kan sætte emner på dagsordenen til forældremøderne. Emner, som ikke vedrører hele klassen, kan viderebringes til forældrerådsformanden, som sørger for den videre behandling/formidling samt tilbagemelding.

Det forventes også, at forældrerepræsentanterne engagerer sig i og inspirerer de øvrige forældre til at deltage i skolearrangementer, såsom Sommerstævne, Årsmøde, Julebasar, Sommerfest fælles seminarer og andet. Derudover at medvirke til  at styrke ”klassens liv” ved at tage initiativ til temadage, klasseture, basaropgaver m.m.

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04 - e-mail: kontoret@rss-odense.dk
CVR-nr. : 30 22 53 17  -  EAN-nr. : 5790 0027 53350

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04