Skole- og forældresamarbejde 

​Vi betragter barnets udvikling og trivsel som en fælles opgave mellem skole og forældre. Derfor indebærer det at være forældre på skolen, at man deltager aktivt i skolens liv og engagerer sig i barnets udvikling. I den forbindelse er det af stor betydning, at barnet bliver mødt med en fælles holdning fra både skole og hjem til de udfordringer, som det vil møde i løbet af sin skolegang.

Fællesskabet omkring skolen og barnet bliver blandt andet synligt gennem engagementet. Skolen har en naturlig forventning om, at forældrene, ud over at deltage i forældremøderne, også deltager i skolens arrangementer, rengøring, vedligeholdelse af skolen, arbejdsweekender m.m.

Engagerede forældre er en forudsætning for at skolen kan få sådanne projekter til at fungere. Samtidig er det en afgørende dimension i det sociale og nærværende miljø. At indgå i et fælles projekt, hvor børn såvel som voksne indtager en vigtig rolle, er med til at fremme den følelse af personligt ansvar, som vi gerne vil plante som solide værdier i eleverne.

Skole- hjemkontakt

Forældremøder

Hver klasse, fra børnehaveklasse til 2. hf, afholder årligt to faste forældremøder (forår, efterår), hvor forældrene forventes at deltage. Hvis der er behov for det, kan der derudover afholdes flere møder eller temadage. Børnehaveklassen afholder fx et ekstra forældremøde kort før sommerferien, før børnehaveklassestart.

På forældremøderne taler man blandt andet om, hvad der kendetegner klassetrinet, og hvordan læreplanen følges. Ligeledes gives et billede af klassens trivsel. Det er også på forældremøderne, at forældrerådsrepræsentanterne fortæller om de emner, som har været behandlet på forældrerådsmøderne.

Datoer for forældremøderne bliver offentliggjort i god tid.

​ 

Hjemmebesøg/Forældresamtaler

Der gennemføres hjemmebesøg eller samtaler på skolen min. 3 gange i løbet af børneskoleforløbet. Ved behov kan der indlægges flere samtaler. Det første hjemmebesøg ligger før eller i løbet af 1. klasse. Faglærere vil blive inviteret med til samtalerne efter behov.

På mellemtrinnet er der en årlig forældresamtale på skolen af en halv times varighed. Eleverne kan eventuelt deltage i samtalerne – helt eller delvist.

Forældresamtaler i børnehaveklassen aftales efter behov og foregår på skolen.

 

Elevsamtaler

I 9. og 10. klasse bliver eleverne indkaldt enkeltvis sammen med deres forældre til en samtale med klasselederen. Her evaluerer man i fællesskab den aktuelle skolesituation for den pågældende elev samt planlægger, rådgiver og udstikker retningslinjer for det kommende skoleår. Samtalen finder ofte sted i efteråret.

Evt. hjemmebesøg i 9. og 10. klasse finder sted ved gensidigt behov.

I begyndelsen af hvert skoleår har eleverne i 9. klasse - 1. hf desuden en samtale med en lærer, hvor man tager udgangspunkt i det vidnesbyrd, som eleven har modtaget inden sommerferien. I en samtale ser man i fællesskab på, hvor eventuelle indsatsområder kunne være.

I slutningen af 1. hf inviteres eleverne til en samtale med alle deres lærere (ca. 10 min. med hver lærer) en eftermiddag i slutningen af skoleåret, hvor man fokuserer på arbejdsformer og -indsats.

Der er ikke organiseret møder i 2. hf. Lærerne drøfter eventuelle udfordringer med eleverne efter behov.

Rengøring på skolen

Rengøringen på skolen varetages af flere parter. Forårs SFO, børnehaveklassen samt 1. – 5. klasses lokaler rengøres ugentligt af forældrene på skift. 6.-2. hfs' klasselokaler, står eleverne i klassen selv for rengøringen af på skift. Et professionelt rengøringsfirma forestår rengøringen af alle toiletter, baderum og gangarealer på daglig basis. Faglokaler og fritidsordninger rengøres efter behov under hensyntagen til, hvor ofte lokalerne er i brug.

 

Arrangementer på skolen

I løbet af året afholder skolen mange arrangementer, som fordrer en kollektiv indsats fra forældrene. De to største er julebasaren og sommerfesten, som mere eller mindre arrangeres af forældrene. Derudover er der i løbet af året også flere mindre arrangementer, hvor forældrenes engagement og deltagelse også spiller en stor og afgørende rolle. Hver år lige efter sommerferien afholdes desuden en familieweekend, hvor skolens forældre i fællesskab vedligeholder skolens mange faciliteter.

Læs eventuelt mere om faste arrangementer på skolen, hvoraf nogle fordrer særligt engagement fra forældre: Året rundt

 

Steinerskolerne   Friskolerne   Danske Gymnasier   AntiMobbeStrategi   <3

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04 - e-mail: kontoret@rss-odense.dk
CVR-nr. : 30 22 53 17  -  EAN-nr. : 5790 0027 53350

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04