Generelt for alle klasser

På samtlige klassetrin indgår skuespil og forskellige optrædener som en integreret del af undervisningen.

Se og læs eventuelt mere her:

Året rundt      Fotogalleri     Film om vores skole

Håndværk, kunst, musik og fortælling

Når eleverne maler, tegner, former eller hugger i sten er processen mindst lige så vigtig som selve resultatet, for gennem processen øver eleverne, ud over det håndværksmæssige, også viljeskræfterne samt den kunstneriske/æstetiske sans.

Sang og musik fylder meget på en Steinerskole. Målet er ikke, at eleverne skal blive musikalske genier, men at de skal opleve glæden ved musikken og mærke udfordringerne ved samspillet. Desuden er det socialt opdragende at synge og spille sammen. 


Fortælling er en fast bestanddel af hovedfagsundervisningen på alle klassetrin, da den er med til at udvikle elevernes fantasi og deres evne til at danne indre billeder. Fortællingen etablerer således  forbindelsen mellem eleven og undervisningsstoffet, mellem det nære og det fjerne, mellem det kendte og det ukendte. Fortællestoffet tager udgangspunkt i de emner klassetrinnet aktuelt arbejder med.

Klasserejser

At komme ud og opleve andre steder og møde andre kulturer er i sig selv givende og udviklende. Desuden er det at rejse sammen en god måde at styrke det sociale liv i klasserne på, hvorfor vi på skolen prioriterer dette højt.

På alle klassetrin kan der være mindre ture og udflugter i forbindelse med undervisningen. Derudover er der følgende planlagte ture:

 

6. klasse

Lejrskoleturen i 6. klasse går ofte til Bornholm, da denne ø har et hav af muligheder, der relaterer sig til de fagemner, som eleverne beskæftiger sig med på dette klassetrin. For at skabe grobund for nogle gode og lærerige oplevelser, forbereder eleverne sig derfor grundigt til turen på forhånd. Ud over det mere faglige rummer en lejrskoletur en masse aktivitetsmuligheder, som udfordrer den mere praktiske side af livet, hvilket på bedste måde bidrager til klassens sociale liv og sammenhængskraft.

 

7. klasse

I 7. klasse er lejrskoleturen ofte en uges sejltur med skonnerten Fylla. Her indgår eleverne i det daglige arbejde med at holde et træskib vedlige og på rette kurs. Eleverne oplever elementerne på en meget direkte måde, og den lille verden ombord udvikler og styrker eleverne samarbejde og det fælles ansvar.

 

8. klasse

Grundskolens ældste klasse tager gerne på en uges strabadstur, hvor eleverne udfordres fysisk såvel som socialt. Det kan f.eks. være en vandretur på Hærvejen.

 

9. klasse

I relation til en faglig periode om landbrugets biologi tager 9. klasse på landbrugspraktik på en biodynamisk gård i Norge en uge i september. Her deltager de – i hold og på skift - i forskellige arbejdsopgaver i stalden, på marken og i køkkenet.

Som afslutning på undervisningen i kunsthistorie tager klassen på en tre dages studietur til Glyptoteket i København. Hver dag tegner eleverne de klassiske skulpturer og får herved lejlighed til at fordybe sig i både skulpturens og tegningens kvaliteter.

 

10. klasse

Landmålingstur på en ø eller et mindre landområde (50 hektar) som led i praktisk anvendelse af matematikundervisningen. Processen går ud på at bringe et stykke natur til kort ved brug af trigonometri og koordinatsystem. På basis af de indsamlede målinger og beregninger tegner hver elev et selvstændigt kort over det opmålte område.

 

1. hf

Eleverne tager sammen med 10. klasse på en fælles klassetur fx til Sverige.

 

2. hf

På skolens sidste klassetrin tager eleverne på en kunst- og arkitekturrejse i Europa, der strækker sig over cirka to uger. I måneden op til afrejsen forbereder eleverne sig ved at undersøge og bearbejde, hvordan arkitekturen historisk har udviklet sig. Især bliver der lagt vægt på samtidens arkitektur. På studieturen erfarer eleverne blandt andet, hvordan bygningsværkerne faktisk fremtræder, og de får en forståelse af, hvordan arkitekturen uddyber forskellige udtryksformer.  

 

8. klasse – 2. hf

Hver år i maj tager 8. klasse - 2. hf) på en uges fælles orkesterrejse for at synge, spille musik, give koncerter og for at  møde elever på andre steinerskoler i udlandet. Eleverne har øvet programmet til koncerterne flittigt gennem hele skoleåret og optræder med ét stort kor og tre orkestre: Harmoniorkester, strygeorkester og symfoniorkester. Alle elever spiller og synger, og arbejdet på tværs af de fem klasser er meget værdifuldt for det sociale fællesskab blandt eleverne. Rejsen går eksempelvis til Tyskland, Sverige, Norge eller Holland. Eleverne bliver ofte indlogeret privat hos familier fra værtsskolerne, og det er vældigt udfordrende og givende for eleverne at få indblik i andre familiers liv og vilkår. Derudover er det en god mulighed for dem at kunne øve deres kundskaber i fremmedsprog.


 

Vidnesbyrd, prøver og større opgaver

På Rudolf Steiner-Skolen i Odense afholder vi ikke eksaminer, og elevernes præstationer vurderes ikke med karakterer, men med skriftlige kommentarer og vidnesbyrd. Grundtanken bag dette er, at eleverne skal lære for livet - og ikke fordi de skal opnå gode karakterer. De skal opleve det, de lærer som meningsfuldt i sig selv, ligesom undervisningsstoffet heller ikke skal tilrettelægges og målrettes efter en senere eksamen heri.

Skolen har dog løbende evaluering af eleverne gennem de periodehæfter, de udarbejder samt gennem andre skriftlige opgaver. I 4. klasse bliver der desuden gennemført en kollektiv læseprøve. I 1., 4., 6. og 9. klasse får eleverne et skriftligt individuelt vidnesbyrd. Her beskrives elevernes udvikling og niveau i forskellige fag, ligesom klasselæreren giver sin vurdering af elevens sociale og personlige situation i klassen samt udstikker retningslinjer for eleven fremover.

Herudover bliver eleverne testet i deres faglige kunnen ved hjælp af mundtlige eller skriftlige spørgsmål i forbindelse med en afsluttet fagperiode. I grundskolen vil disse tests i tiltagende grad ligne deciderede prøver, mens de i overbygningen mere minder om dem, man kender fra gymnasiet. Udfaldet af  prøverne bliver givet til eleverne i form af en skriftlig tilbagemelding.

På skolen vurderer vi primært eleverne ud fra deres samlede præstationer og fremskridt. 
 

 

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04
e-mail: kontoret@rss-odense.dk

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04