Pædagogisk værdigrundlag 

Det pædagogiske grundlag for undervisningen på Rudolf Steiner-Skolen har sit afsæt i antroposofien, der betyder visdom om mennesket. Rudolf Steiner (1861-1925), der var grundlægger af antroposofien, beskrev selv sine tanker som en videnskab om det åndelige. Det åndelige skal her forstås som det, der har med tænkning og kunstnerisk eller intellektuel begavelse at gøre.

Læs eventuelt mere her

Skolen tager udgangspunkt i 'det hele menneske', hvilket vil sige, at barnets udvikling og indlæring bliver stimuleret gennem en undervisning, der henvender sig til både hjerne, hjerte og vilje. Musik og kunstfag er derfor en lige så integreret del af pensum, som sproglige og naturvidenskabelige fag er.

Kundskaber og faglighed er hos os ikke er et mål i sig selv, men er, sammen med en kunstnerisk og kreativt inspireret undervisning, midler til at få øje på større sammenhænge på tværs af fagligheder.

Vores undervisning udfordrer og udvikler eleverne til at blive selvstændigt tænkende mennesker. Det vil sige, at de skal evne at vise forståelse ved at kunne lytte og leve sig ind i forskellige situationer og problematikker, samtidig med at de udvikler en sund, kritisk sans. Derudover skal de lære at ville og kunne samarbejde med andre, ligesom vejen skal banes, så de tør være initiativrige og tænke kreativt og ud af boksen.

Den bærende idé i Rudolf Steiners pædagogik er troen på det enkelte menneskes uendelige muligheder. Undervisningen tilrettelægges så den tilgodeser både det enkelte barns og elevgruppens udviklingstrin, og på en måde så det enkelte barn føler sig set, hørt og talt til. Det er skolens pædagogiske mål at fremme elevernes individuelle fysiske, sjælelige og åndelige udvikling med respekt for egne forudsætninger og muligheder. Idealet er det frie, skabende og moralsk handlende menneske.

Vi er overbeviste om, at vi, gennem en undervisning der følger ovenstående mål, er med til at opdrage til frihed for det enkelte menneske og til respekt for andre mennesker. I kraft af gode og alsidige kompetencer, initiativkraft og social forståelse bliver eleverne dermed rustet til at bidrage og tage del i den verden, vi lever i.

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04 - e-mail: kontoret@rss-odense.dk
CVR-nr. : 30 22 53 17  -  EAN-nr. : 5790 0027 53350

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04