Specialundervisning

Profilskole

Rudolf-Steiner-Skolen i Odense er certificeret som profilskole, fordi den lever op til kravene i certificeringsbekendtgørelsen, og fordi skolen har ansøgt om at blive certificeret og efterfølgende godkendt af styrelsen. Disse omstændigheder gør, at Rudolf Steiner-Skolen i Odense har en særlig specialundervisningsprofil og er en såkaldt profilskole.

Ud over de elever, som modtager specialundervisning, og som inkluderes i de almindelige klasser på Rudolf Steiner-Skolen i Odense i Lindved, har skolen også særlige specialklasser. 

Specialklasserne  har til huse i Ølsted ved Brobyværk og er et særligt steinerpædagogisk undervisningstilbud målrettet børn og unge med særlige støttebehov (børnehaveklasse -10. klasse). 

 

Specialundervisning

Rudolf Steiner-Skolen i Odense tilbyder specialundervisning til de elever, der vurderes at have behov for det. Specialundervisningen tilrettelægges, så den passer til den enkelte elevs behov.

Undervisningen kan foregå som støtte i klassen, som eneundervisning eller på mindre hold.

Læs om inklusion her

Når en elev skønnes at have behov for mere end 12 lektioners støtte om ugen søges om økonomisk støtte hertil i ministeriet. Dette kræver skolepsykologens medvirken.

Også i andre tilfælde inddrages skolepsykologen, når der er behov herfor.

 

Hjælp til ordblinde i Overbygningen (9. klasse - 2. hf)

Rudolf Steiner-Skolen i Odense har fokus på at inkludere ordblinde elever i al undervisning. 

Vi yder en stor indsats for at inkludere alle skolens elever i undervisningen. På Rudolf Steiner-Skolen i Odense strækker overbygningen sig fra 9. klasse – 2. HF. Skolens læsevejleder har en fast ugentlig træffetid, hvor hun sidder til rådighed for overbygningseleverne. Her har eleverne mulighed for at bede om hjælp, og ved behov hentes elever ind til samtaler. Sammen finder de en mulighed for, hvordan eleven kan komme videre.
I overbygningen afholdes der mindre holdkurser for alle de ordblinde elever. Kurset kan f.eks. omhandle digitale læsestrategier, noteskrivning, huskeregler, lektievejledning og indkøring for nye elever i scanning af dokumenter, generel brug af Google Drev eller Classroom. Kurserne kan også være generel vejledning i Læse-Skrive-Teknologi (LST): AppWriter, Intowords, CD-ord eller Office365. På de små kurser har eleverne mulighed for vidensdeling, og de kan hjælpe hinanden på kryds og tværs af klasserne. Vores IT-ansvarlige personale er altid parat til at hjælpe med eventuelle tekniske udfordringer.
Af og til får vi elever der har meget store vanskeligheder med læsning og skrivning. I disse situationer opretter vi forløb med tappe-træning, indtalingsøvelser og generel ord- og læsetræning.

Lærernes opmærksomhed
Skolens lærere er opmærksomme på at differentiere undervisningen, så ordblinde elever kan følge med på lige vilkår med andre elever. Lærerne bestræber sig på, at materialet er indscannet og OCR-behandlet, inden timen starter, og at eleverne har mulighed for at opsøge læreren, hvis der er spørgsmål i forhold til en ny opgave. Der vil komme perioder, hvor eleverne kan føle, at der er et stort lektiepres. Hvis eleven oplever dette, må eleven gå til den enkelte lærer eller klasselederen, så de sammen kan finde en løsning. Alle skal føle sig hørt, set og anerkendt, og derfor lægger vi stor vægt på at give plads og tid til at samtale med eleverne.

Sekretærhjælp
Ordblinde elever kan føle, at notatskrivning er forstyrrende at skulle forholde sig til i undervisningen. Vi er opmærksomme på denne problematik, og søger derfor sekretærhjælp gennem SPS, eller vi arrangerer, at en klassekammerat kan hjælpe med at tage noter. Dette ordnes i samarbejde med klasselederen eller læsevejlederen.
Udover det boglige arbejde vægter vi i lige så høj grad håndværks- og bevægelsesfagene. Herigennem oplever eleverne en jævnbyrdighed og en forståelse af hinandens styrker og begrænsninger. Vi bestræber os på, at skemaet hver dag byder på henholdsvis håndværk, kunst eller bevægelse. Se mere her: https://rss-odense.dk/skolegang/overbygning.html
I 9. klasse laver eleverne en håndværksopgave over en periode på 2 måneder, sideløbende med deres almindelig skolegang. Her er der ingen skriftlig del.

Eksamensfri skole
Da vi er en eksamensfri skole, får eleverne ikke karakterer, men et vidnesbyrd som tydeligt beskriver hvilke indsatser den enkelte elev har præsteret i sit arbejde. Eleven vurderes også på, om denne har opnået de ønskede kompetencer.
Læs mere om opgaverne og vores eksamensfri skole her: https://rss-odense.dk/ungdomsudannelse/vidnesbyrd-evaluering.html

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04
e-mail: kontoret@rss-odense.dk

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04